ثبت شرکت در کرج

شرکت از زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند، بنابراین قصد آنها ملاک تشکیل است.

Top