اخذ جوازصنایع

جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی اخذ می کنند گفته می شود.

Top