اخذ کداقتصادی 16 رقمی

این کد با کد 12 رقمی که  در حال حاضر توسط اداره امور مالیاتی ارائه می شود متفاوت است و جهت اخذ آن باید در سایت اداره مالیات ثبت نام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top