صورتجلسه تغییر آدرس

هر شرکت ثبت شده در زمان حیات حقوقی خود در هنگام تغییر محل شرکت (داخل حوزه ایی یا خارج حوزه ایی) می بایست بوسیله صورتجلسه تغییرات نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام نمایید.
جهت تغییر آدرس یک شرکت با مسئولیت محدود، لازم است مراحل ذیل طی شده و مدارک زیر ارائه و به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد:

جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود لازم است مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شده و صورتجلسه‌‌ای مبنی بر این تغییر تنظیم شده و توسط همه شرکاء شرکت با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک امضا گردد.
( در صورتی که اعضای شرکت بیشتر از 12 نفر باشند می‌بایست کلیه اعضای هیأت نظار نیز ذیل صورتجلسه تنظیم شده را امضاء کنند. )
صورتجلسه تنظیمی می‌بایست ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به‌وسیله یکی از اعضای شرکت و یا وکیل رسمی شرکت به همراه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.
مدارک لازم:
کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت (در صورتی که شرکت هیأت نظار داشته باشد، کپی مدارک کلیه اعضای هیأت نظار)
کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس شرکت
کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در صورتیکه شرکت تغییراتی داشته باشد.

Top