ثبت موسسه آموزشی

ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري
فصل اوّل: تعريف
ماده 1 –آموزشگاه‌هاي آزاد هنري كه در اين مصوّبه «آموزشگاه» ناميده مي‌شود به مكاني اطلاق مي‌شود كه به منظور تربيت و آموزش هنرجويان علاقه مند به يكي از رشته‌هاي (تجسّمي و خوشنويسي، موسيقي، هنرهاي نمايشي و هنرهاي سنّتي) براي اشاعه فرهنگ و هنر، بر اساس ضوابط و شئون اسلامي و با رعايت اين ضوابط توسط افراد حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌گردد. رعايت اصول سياست فرهنگي كشور (ابلاغيه شماره 2014/دش مورّخ 2/6/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در كليه سطوح و مراحل فعاليّت آموزشگاه‌ها الزامي است.
تبصره 1: هر آموزشگاه تنها در يك رشته هنري مي‌تواند فعاليّت نمايد.
تبصره 2: مؤسسات چندمنظوره بايد براي آموزش هركدام از رشته‌هاي هنري، مجوّز جداگانه اخذ نمايند.
فصل دوّم: اركان آموزشگاه
اركان آموزشگاه شامل مؤسس يا هيأت مؤسس و مديرمسؤل به شرح ذيل خواهد بود:
ماده 2 – مؤسس:
شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي (مؤسسات فرهنگي هنري) هستند كه با سرمايه‌گذاري و طي مراحل ذكرشده در اين مصوّبه، اجازه تأسيس مؤسسات يا آموزشگاه‌هاي هنري را دريافت مي‌كنند.
ماده 3- مؤسس و يا مؤسسين بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:
1-تابعيّت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2-اعتقاد به مباني دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3-اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4-برخورداري از حُسن شهرت و نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر.
5-داشتن برگه پايان‌خدمت يا معافيّت دائم از خدمت نظام‌وظيفه (براي آقايان).
6-متأهل يا داشتن حداقل 30 سال سن.
تبصره: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مي‌بايد براي مجوّز فعاليت آموزش‌هاي هنري، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضاي صدور پروانه نمايند.
ماده 4- وظايف و مسؤليت‌هاي مؤسس و يا هيأت مؤسس:
1-درخواست صدور اجازه تأسيس آموزشگاه به اداره كل استان و تحويل مدارك لازم.
2-ارائه مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، فني، بهداشتي، آموزشي و تجهيزات و وسايل لازم مورد تأييد شوراي فني استان باشد.
3-معرّفي مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط براي تصويب به شوراي فني استان.
تبصره: در صورت عزل، استعفا يا فوت مديرمسؤل، بايد حداكثر ظرف مدت يك‌ماه، مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط به شوراي فني استان معرّفي شوند.
ماده 5 ـ مديرمسؤل به پيشنهاد مؤسس و يا هيأت مؤسس و تأييد شوراي فني استان مشغول به
كار مي‌‌شود. مديرمسؤل علاوه بر دارا بودن كليه‌ شرايط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) بايد واجد يكي از شرايط اختصاصي ذيل باشد:
1-داشتن تحصيلات (كارشناسي يا بالاتر) در يكي از رشته‌هاي هنري، حسب نوع فعاليّت آموزشگاه.
2-دارا بودن يكي از درجات 1، 2 و 3 هنري در رشته مربوطه از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور.
3-دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران براي آموزشگاه‌هاي آزاد خوشنويسي و دو سال سابقه آموزش هنري به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن زمينه.
4-دارا بودن مدرك فوق‌ديپلم در يكي از رشته‌هاي هنري حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنر به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( در استان‌هاي كشور، به غيراز استان تهران).
5- دارا بودن صلاحيت‌هاي لازم تجربي براي هنرمندان فاقد مدرك، به تشخيص شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري.
تبصره 1: مديران مسؤل و جانشينان آن‌ها در آموزشگاه‌هاي مخصوص آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشگاه‌هاي مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
تبصره 2: فعاليت آموزشگاه‌ها بايد منحصراً در زمينه آقايان و يا خانم‌ها باشد.
ماده 6- وظايف مديرمسؤل:
1-نظارت و مراقبت در رعايت اصول و موازين اسلامي ـ فرهنگي در جريان كلّي كار و محيط آموزشگاه.
2-اجراي كليه مقرّرات و بخشنامه‌هاي ابلاغ‌شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
3-حضور مرتب در آموزشگاه.
4-حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسي، ثبت‌نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه و ارائه آن‌ها به مسؤلين و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5-ارسال آمار هنرجويان ثبت‌نام‌شده هر دوره آموزشي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
تبصره: در غياب مديرمسؤل، كليه وظايف وي برعهده جانشين وي مي‌باشد. جانشين مديرمسؤل بايد همان شرايط مديرمسؤل را داشته باشد.
فصل سوّم: شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري
ماده 7- به منظور دستيابي به اهداف زير، شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود:
1-رسيدگي و نظارت بر عملكرد آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در سراسر كشور.
2-ايجاد هماهنگي لازم در كار شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها در سراسر كشور.
3-رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها.
ماده 8- اعضاي شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري عبارتند از:
الف) معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس شورا).
ب) مديركل دفتر آموزش و توسعه فعاليّت‌هاي هنري.
پ) نماينده فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران.
ت) كارشناس مسايل ديني با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ث) سه نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
تبصره 1: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌هاي هنري (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا انتخاب خواهند شد.
تبصره 2: آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان ظرف مدّت 20 روز قابل اعتراض در شوراي مركزي نظارت است.
تبصره 3: رأي شوراي مركزي نظارت، قطعي و لازم‌الاجرا است و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي آن هستند.
ماده 9 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها براي رسيدگي و نظارت عمومي بر عملكرد آموزشگاه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌شوند:
1-مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به عنوان رئيس شورا.
2-رئيس اداره هنري اداره كل استان.
3-كارشناس مسايل ديني با انتخاب مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
4-دو نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
تبصره: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌‌هاي هنر (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا دعوت مي‌شوند.
ماده 10 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان با رأي اكثريّت اعضا قابل اجرا بوده و از طريق مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ابلاغ مي‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان، قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 11 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها نبايد مغاير با مفاد اين ضوابط و ساير مقرّرات جاري كشور باشد.
ماده 12 ـ وظايف و اختيارات شوراي رسيدگي و نظارت استان:
1-بررسي و تأييد صلاحيّت هيأت مؤسس، مديرمسؤل و جانشين مديرمسؤل.
2-نظارت بر عملكرد و برنامه‌هاي آموزش هنري آموزشگاه‌هاي استان بر اساس ضوابط ابلاغي.
3-تصويب نام آموزشگاه.
4-اتخاذ تصميم نسبت به صدور يا لغو اجازه تأسيس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعيين‌شده.
تبصره: صدور مجوّز فعاليّت آموزشگاه‌هاي آزاد موسيقي پس از اعلام شوراي رسيدگي و نظارت استان و تأييد شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري انجام خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت
ماده 13 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان بر فعاليّت‌هاي آموزشگاه‌هاي استان نظارت خواهند داشت.

Top