خدمات مالی و حسابداری

تشکیل پرونده مالیاتی

اخذ کداقتصادی 12 رقمی

اخذ کداقتصادی 16 رقمی

اخذ کلاسه پرونده

پیش ثبت نام کداقتصادی

اظهارنامه مالیاتی

اخذ دفاتر پلمب

تهیه ترازنامه مالی

تحریر دفاتر قانونی (پلمب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top