اظهارنامه عدم فعالیت

عدم فعاليت شركت
يك شركت تجاري يا موسسه غير تجاري مكلف است هر سال تا 31 تیر ماه اظهارنامه و دفاتر دارايي سال گذشته مالي شركت را به دارايي مربوطه و مميز شركت تسليم نمايد .
درواقع هر شركتي وضعيت مالي خود را به دارايي اعلام نموده و ماليات مربوط به سال مالي گذشته را طبق اظهارنامه تسليمي پرداخت مي نمايد .
حال اگر شركتي در سال مالي گذشته هيچگونه فعاليتي ننموده باشد مي تواند به دارايي عدم فعاليت شركت را اعلام نمايد .
جهت اعلام عدم فعاليت شركت و معافيت مالياتي به نكات زير توجه فرماييد :
1- عدم فعاليت شركت ناظر به گذشته مي باشد و نمي توان نسبت به آينده يا سال مالي بعد اعلام عدم فعاليت نمود .
2- جهت اعلام عدم فعاليت بايد تشكيل پرونده دارايي نمود و بدون تشكيل پرونده عدم فعاليت معنايي ندارد .
3- عدم فعاليت شركت حتما بايد در مهلت قانوني يعني 4 ماه اول سال مالي بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شركت مشمول جريمه مالياتي خواهد شد .
4- جهت عدم فعاليت شركت تسليم دفاتر مالي و اظهارنامه عدم فعاليت ضروري است ، پس هر سال دفاتر مالي شركت را در مهلت مقرر تهيه نماييد .
5- براي مثال عدم فعاليت سال 89 ( اول فروردين تا آخر اسفند 89) تا 31 تير ماه 90 و با تسليم دفاتر مالي و اظهارنامه مالياتي عدم فعاليت شركت صورت مي پذيرد .
6- براي هر سال مي بايست عدم فعاليت شركت را اعلام نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top