صورتجلسه تغییرات

مدارک مورد نیاز:

کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه)
کپی روزنامه تاسیس شرکت
کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
مهر شرکت
کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی کلیه اعضا
کپی برابر اصل آگهی تاسیس

انواع تغییرات شرکتها :

صورتجلسه انحلال
صورتجلسه تغییر آدرس
صورتجلسه نقل و انتقال سهام
صورتجلسه تغییر نام
صورتجلسه الحاق به موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top